Weekenden stunder til, og hvad er da mere passende end at snakke om sit arbejdsliv? Det kan jo heldigvis også være fornøjeligt indimellem. De seneste dage har jeg undersøgt om der findes en tilgængelig dansk oversættelse af et bestemt digt af den engelske barokdigter Robert Herrick (1591-1674), og det synes ikke at være tilfældet, så jeg må selv være lidt rap på versefødderne i den oversættelsessammenhæng hvor jeg skal bruge citatet. Til gengæld har researchen resulteret i den oplevelse at få en herlig bog i hænderne, Hesperider og Noble Numre af Den britiske Poët Robert Herrick. Værket er ‘Oversat til Dansk og udsat i Vers i Samtidens Maal og Metrum af Viggo J. von Holstein Rathlou, Dr.’. Det oprindelige udvalg af Hesperiderne (‘Poetiske Stycker af Verdslige Sange af Dend berømelige och høyt-fortiente Britte ROBERT HERRICK Med Fliid til Dansken ofversat, och udi Vers udsatte … Udgivne til Plaisir for Elskere af Daner-Sproget, och uskyldig Skiempt’) kom på Gyldendal i 1907. Den herværende bog fra 1935 rummer dobbelt så mange digte fra Hesperiderne og endvidere et udvalg af Noble Numre, og som det fremgår er oversættelsen og præsentationen stærkt arkaiserende allerede i forhold til 1907. Jeg er generelt ikke så begejstret for historiserende oversættelser, især ikke hvis de får lov at stå alene, men det er gjort godt og absolut ikke uden blink i øjet. Jeg overgav mig allerede da det på forsiden og titelblad anføres at bogen er ‘Forlagt af Poul Branner og trykt i H.H. THIELES Bogtrykkeri, KØBENHAVN’. Brugen af ordet ‘forlægge’ i den betydning som ODS definerer som ‘paatage sig udgivelsen af’, er da ikke til at stå for – omend jeg, uden at tale dårligt om kunder, nok har kendskab til et par moderne udgivelsesvirksomheder der godt kan forlægge et manuskript.

Viggo J. von Holstein Rathlou, Dr., er da vist også snarere ordskælm end filolog, pedant og glosetæller, for nu at citere hans egne næsten tintinske eder, for (eller rettere: thi) han skriver: ‘Philologen og Pedanten vil undertiden finde Ord, Vendinger og Udtryk, som vil forekomme ham for nymodens, fordi der ikke er Exempler paa dem i Ordbøgerne; men dette er for mig ikke afgørende, da jeg veed, at Sproget er langt rigere, end en Glose-Tæller aner, og at mangfoldige Ord har levet sit skjulte, men frodige Liv bagom samtlige Lexica.’ Måske har den gode von H.R. dog følt sig en anelse fejlplaceret i sin samtid ud fra tilegnelsen at dømme:

Glosen ‘fæisk’ er til min overraskelse stadig med i 3. udgave af Retskrivningsordbogen, men gade vide om den ikke er at finde blandt de ord der under megen medieomtale er blevet strøget/strøgne i den forestående 4. udgave. Fæ har vi dog stadig her til lands, og heldigvis også yndere af ord & skjaldskab, så lad os indlede weekenden med et par linjers ordforklaring af den berømmelige Herrick selv:

Hvad vel Tus-Mørcket er? det kand vi siige snart:
Kun Dagens sidste Rest, och Nattens første part.